Top 30 Frags on Shinobi Revolution
Name Frags
Sczur 204
Danilo 187
Szmitek 142
Kagamine Len 127
Uczicha 105
Gutek 101
Luciano 93
Deratyzacja 86
Caravaggio 83
Kareteka 73
Michael Scofield 72
Bomba 67
Senju Modo 67
Shukaku Na Ptaku 60
Shukaku Na Szpaku 54
Emerex 50
Emrx 46
Kagamine Rin 43
Anikan 38
Essasito 38
Minetanamikaze 38
Revibuff 38
Karsa 37
Fabiano 36
Desert Of Aquarius 32
Michal Aniol 32
Michal Aniou 32
Sayko 32
Shukaku Na Flaku 32
Jasminum 31